بین الملل

روزنامه دولت: تصمیم انتخاب محل مذاکره رئیسی را پوتین تعیین کرده بود

نشست پوتین بسته به اهمیت آنها در دو اتاق سبز و آبی برگزار می شود. در کاخ سبز، دیدارهای رسمی و رسمی رئیس جمهور، مذاکرات مکرر بین دو طرف، امضای اسناد و کنفرانس های مطبوعاتی و … اتاق آبی که دفتر رئیس جمهور روسیه نیز می باشد. همانطور که در دیدارهای قبلی پوتین با مقامات ارشد سایر کشورها نشان داده شده است، در طول جلسات در این اتاق، از پرچم کشورهای میزبان و کشورهای خارجی اغلب استفاده نمی شود.

23302

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا