مصر ۱۱ خلبان اسرائیلی را اخراج کرد

این کانال عبری از روسیه الیوم نقل کرد که مصر خلبانان را اخراج کرد. چون بدون ویزا وارد شد و پولی برای برگشت نداشت.

این کانال گزارش داد که وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی پس از اقدامات مصر در حال بررسی این موضوع است.

310310

خروج از نسخه موبایل