علمی و پزشکی

یک درمان کننده طبیعی التهاب روده

آفتاب نیوز:

در بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده شده است که مشتقات گیاهی از جمله پلی فنل ها به عنوان متابولیت های ثانویه، فعالیت های بیولوژیکی متنوعی از جمله اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی انسولین را نشان داده اند.

فیبر غذایی از طریق تأثیرات آن بر TNF-alpha، IL-2 و اکسیژن تأثیر مثبتی بر التهاب در بیماری های روده ای نشان داده است.

مکمل های طبیعی نقش مهمی در تنظیم و سرکوب تولید سایتوکین های التهابی دارند. علاوه بر این، ارتقاء عملکرد اندوتلیال عروقی و کاهش بیماری قلبی در بسیاری از مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک نشان داده شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا