کیفیت هوای تهران قابل قبول است

آفتاب نیوز:

بر اساس اطلاعات شرکت پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت در حال حاضر 99 است که در محدوده قابل قبولی قرار دارد.

دمای هوای پایتخت در 24 ساعت گذشته 85 درجه و در محدوده قابل قبول بود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال 94 در پایتخت هوای قابل قبول، 8 روز هوای ناسالم (برای همه مردم)، 79 روز هوای ناسالم (گروه های حساس)، یک روز هوای بسیار ناسالم وجود داشته است. هوا، 2 روز هوای خطرناک و 2 روز هوای پاک.

پایتخت نشینان طی 2 روز هوای پاک، 152 روز هوای قابل قبول و 31 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 1 روز هوای ناسالم را نسبت به سال گذشته تجربه کردند.

خروج از نسخه موبایل