نجات لحظه آخری پورتو توسط طارمی/ پورتو ۱ – استوریل پرایا ۱


گل دقیقه 9+90 مهدی طارمی به استوریل باعث شد پورتو بدون شکست بماند.

خروج از نسخه موبایل