چقدر موبایل روشن نشده در بازار داریم؟


روزنامه همشهری خبرهای جالبی از موبایل در قالب انیمیشن منتشر کرد.

خروج از نسخه موبایل