ببینید | روایت خبرگزاری دولت از آخرین تحولات در مذاکرات وین


مذاکرات بین دو هیئت همچنان ادامه دارد. از جمله مهمترین این موارد می توان به موضوع امنیت ایران و آژانس انرژی اتمی اشاره کرد. منبع: ایرنا

خروج از نسخه موبایل