پایان ریاست 8 ساله طالقانی در هیات فوتبال خوزستان / سرپرست جدید منصوب شد

با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان و حکم سید میرشاد مجدی، رئیس تیم فوتبال استان خوزستان منصوب شد.

خروج از نسخه موبایل