اقتصادی

انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شستا

این کار در جلسه کمیسیون اقتصادی انجام شد

انتخاب اعضای کمیته تحقیق و بررسی عملکرد شستا

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی 15 نماینده به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شستا انتخاب شدند.

دکمه بازگشت به بالا