عمومی

اینستاگرام، نه فرشته و نه شیطان


بخش بزرگی از سوگیری رسانه های اجتماعی به رفتار و اثربخشی موضوع بستگی دارد. شما همیشه موفق نخواهید شد، اما زمانی که متوجه شوند شما سخت کار کرده اید و “متقاعد شوند” با شما مدارا خواهند کرد. اگر فعلاً چنین توافقی با یحیی صورت نگرفت، بهتر است اساس ماجرا را در خط مشی خود جستجو کند.

دکمه بازگشت به بالا