پاسخ هنری سروش صحت به حذف اش از صدا و سیما

فتابنیوز:

سروش صحت در ستون تاکسی نوشت: اعتماد نوشت:

جلوی تاکسی نشستم. راننده چشمانم را تنظیم کرد، نگاهی کوتاه به من کرد.

بعد پرسید این داستان های بزرگ تاکسی را می نویسی؟

“بله من گفتم.

“این هفته چی میخوای بنویسی؟” گفت راننده

گفتم: «هنوز نمی دانم.

راننده گفت: آن دو ماه سال را بنویس.

“اینطور است؟” من پرسیدم.

راننده گفت: بله.

گفتم: یعنی چی؟

راننده گفت: “این یعنی بقیه به زودی می گذرد.”

من گفتم بله؟”

راننده گفت: «خیلی مهم است… بدانیم که… همه چیز به سرعت می گذرد.

خروج از نسخه موبایل